Kredyt gotówkowy „EKO”

Informacje dodatkowe

Dla kogo?

1) osoby fizyczne – konsumenci,

2) status dewizowy – rezydent

Przeznaczenie
 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A, B;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta jednocześnie ze wskazanymi powyżej.
Maksymalna kwota kredytu
 • 50 000,00 zł,
 • kwota kredytu gotówkowego „EKO” nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku)
Maksymalny okres kredytowania
 • do 60 miesięcy.
Warunki szczegółowe
 • udokumentowanie dochodów zgodnie z obowiązującymi w Banku Zasadami oceny zdolności kredytowej dla klientów detalicznych;
 • maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne), a maksymalna wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie); jeżeli wartości przekraczają wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne;
 • zawarty w umowie kredytowej obowiązek dostarczenia przez klienta w terminie 6 m-cy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych.
 • W przypadku nieprzedstawienia przez klienta, w terminie 5 m-cy od dnia uruchomienia kredytu, faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu, doradca klienta nawiązuje kontakt z klientem, w celu poinformowania o powyższym obowiązku oraz sankcji zmiany oprocentowania kredytu na wyższe (podwyższenie oprocentowania o 6 p.p.)
 • w przypadku niedopełnienia przez kredytobiorcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, zmiana oprocentowania nastąpi począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypada termin wykonania tego zobowiązania. Doradca klienta niezwłocznie przygotowuje i wysyła do kredytobiorcy, poręczyciela oraz innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu ustanowionego zabezpieczenia kredytu (jeśli dotyczy) informację o zmianie oprocentowania kredytu, wraz z harmonogramem spłaty rat kredytu oraz dokonuje zmiany wysokości oprocentowania w systemie księgowym Banku.
Okres składania wniosków o kredyt

do 31.12.2024r.

Dokumenty do pobrania