System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku.

Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, realizacja wyznaczonych celów, w tym usprawnianie realizacji zadań Banku oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnego jego funkcjonowania, przyczyniające się w szczególności do zapewnienia:

  1. skuteczności i efektywności działania Banku,
  2. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  3. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
  4. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi
    i standardami rynkowymi.

Pełen opis Systemu Kontroli wewnętrznej => System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie