Spółdzielczy System Ochrony SGB – iPS SGB

Płynność i wypłacalność Banku Spółdzielczego w Kostrzynie gwarantowana jest przez Spółdzielczy System Ochrony SGB – iPS SGB na postawie zasad określonych w Umowie Systemu Ochrony SGB i Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Ponadto informujemy, że Bank jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2017r. poz 1937 z późn.zm).