Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce

W 2022r. Rząd podjął decyzję o wycofaniu wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz zastąpieniu go wskaźnikiem WIRON-em. Wprowadzenie nowego wskaźnika zaplanowane zostało na lata 2022-2025. W tym okresie powstać mają nowe rynki stopy procentowej, instrumentów dłużnych i kredytów, natomiast stare umowy mają zostać skonwertowane na nowy wskaźnik.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych w 2023r. ogłosił przesunięcie terminu zakończenia przejścia ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON na koniec 2027r.  Pierwotny termin wyznaczony był na koniec 2024r. Nowy termin dotyczy przede wszystkim istniejącego portfela instrumentów finansowych.

Od kilku lat na światowych rynkach finansowych trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej, czego efektem jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego.

Postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego spowodowana jest trwającą od kilku lat na światowych rynkach finansowych reformą wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Światowy sektor finansowy jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

Poprzez przygotowanie odpowiednich planów awaryjnych uwzględniających ryzyka zmian, zniknięcia lub zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR, Bank Spółdzielczy w Kostrzynie również uczestniczy w tym procesie.

Najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej reformy wskaźników finansowych jest większe bezpieczeństwo dla naszych Klientów. Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje administratorów wskaźników, a w umowach kredytowych podpisywanych przez Bank z Klientem zawarte są odpowiednie zapisy na wypadek zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego.

 

Szczegółowe informacje na temat aktualnego statusu prac w zakresie wskaźników referencyjnych znajdą Państwo na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Wskazniki_referencyjne

Informacje dodatkowe

WIBOR - co to jest?

WIBOR – wskaźnik referencyjny stopy procentowej opracowywany przez GPW Benchmark S.A. (aktualny administrator). Sposób wyliczenia opisano na stronie administratora: https://gpwbenchmark.pl/ Zmiany tego wskaźnika wpływają m.in. na wysokości rat kredytowych oraz na wysokość oprocentowania innych produktów (opartych na oprocentowaniu zmiennym i stawce WIBOR).

Czy WIBOR zniknie?

Spółka Benchmark S.A. posiada zgodę KNF na opracowywanie wskaźnika WIBOR. Jeśli zezwolenie zostanie cofnięte lub pojawią się inne powody, dla których WIBOR nie będzie mógł nadal być opracowywany wskaźnik WIBOR zniknie. Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych od 2022 roku pracuje nad reformą zastąpienia wskaźników WIBOR nowymi wskaźnikami referencyjnymi. Planowane zakończenie przejścia ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON wyznaczono na koniec 2027r.

Co się wydarzy gdy WIBOR zniknie?

Gdy WIBOR zniknie nowo udzielane kredyty będą oprocentowane na podstawie wskaźnika referencyjnego WIRON. W umowach opartych na stawce WIBOR zastosowane będą miały klauzule awaryjne (informacje o sposobie wyliczenia oprocentowania po zaprzestaniu publikacji WIBOR). W przypadku umów dla których nie stosowano klauzul, zmiana wskaźnika WIBOR na nowy będzie odbywać się na postawie przepisów prawa. Proces ten koordynowany jest w ramach prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

WIRON - co to jest?

WIRON – wskaźnik referencyjny stopy procentowej opracowywany przez GPW Benchmark S.A. (aktualny administrator). Sposób kalkulacji wskaźników WIRON opisano na stronie administratora: https://gpwbenchmark.pl/. WIRON przedstawia wysokość oprocentowania jednodniowych transakcji depozytowych jakie banki zawierają z instytucjami finansowym i dużymi przedsiębiorstwami. Jest to wskaźnik, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR. Zgodnie z wytycznymi Narodowej Grupy Roboczej, cały proces ma zostać przeprowadzony do końca roku 2027.

Na podstawie wartości WIRON, administrator kalkuluje również wskaźniki WIRON Stopa Składana.

A co jeżeli nie mam w umowie klauzuli awaryjnej dotyczącej wskaźnika referencyjnego?

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie będzie przygotowywał aneksy do umów, w których nie ma klauzul awaryjnych. Pozwoli to zabezpieczyć Klientów na wypadek likwidacji wskaźnika referencyjnego. Sposób ustalenia i wyliczenie oprocentowania zmiennego opartego np. na stawce WIBOR, zarówno dla klienta jak i dla Banku będzie przejrzysty i zrozumiały.

Po co są zapisy w umowach kredytowych dotyczące wskaźników, od których zależy oprocentowanie?

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie tak jak inne banki posiada odpowiednie plany awaryjne na wypadek np. zaprzestania publikacji wskaźników referencyjnych (WIBOR) lub też rozpoczęcia procesu likwidacji wskaźnika przez administratora. Odzwierciedleniem tych planów są zapisy w umowach z klientami, które również przygotowują każdego klienta i jego umowę na wypadek zajścia takiego zdarzenia.

Dokumenty do pobrania