Dlaczego warto?

 • kredyt jest przeznaczony dla podmiotu, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
 • otrzymasz atrakcyjne oprocentowanie
 • ustalisz dogodne terminy spłaty kredytu
 • możliwość karencji w spłacie kapitału

Warunki i korzyści

1
długi okres kredytowania
2
wysokie kwoty kredytu
3
spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
4
istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

Informacje dodatkowe

Kwota kredytu

wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 • ocenę zdolności kredytowej
 • zasady poszczególnych programów pomocowych
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  przedsięwzięcia w  wartości netto
 • w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT
Okres kredytowania
 • do 15 lat
Przeznaczenie kredytu
 • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta
 • skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  przedsięwzięcia w  wartości netto
 • w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT
 • kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych a w przypadku kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto
Warunki udzielenia
 • złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez Bank oraz przez dany program
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta
 • posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków
Karencja w spłacie kapitału

ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji:

 • do 2 lat od dnia podpisania umowy kredytowej lub
 • w przypadku inwestycji dotyczącej przedsięwzięcia budowlanego – do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji finansowanej przez Bank (dostosowywana do rodzaju przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego).
Forma i sposób wypłaty
 • jednorazowo lub w transzach
 • bezgotówkowo w formie zapłaty za faktury wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt lub na wskazany rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi
 • gotówkowo
Wkład własny
 • min. 20% z możliwością odstąpienia od tego wymogu, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami Rekomendacji S