Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej AGROKREDYT

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb  gospodarstwa rolnego

Warunki i korzyści

1
spłata kredytu dostosowana do indywidualnych możliwości Klienta
2
szybka decyzja kredytowa
3
dopełnienie środków obrotowych w celu utrzymania płynności finansowej gospodarstwa rolnego

Informacje dodatkowe

Przeznaczenie
 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
 • zakup zwierząt z wyłączeniem zakupu na eksport
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
 • zakup paliwa i opału na cele rolnicze
Kwota kredytu
 • nie może przekraczać równowartości 3 000 zł/1ha posiadanych użytków rolnych lub/i użytkowanych w okresie kredytowania na podstawie pisemnej umowy – ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu

wyznaczana w oparciu o:

 • efektywność działalności gospodarczej
 • wysokość i częstotliwość obrotów
 • poziom zdolności kredytowej
 • rodzaj bieżących potrzeb kredytowych
 • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy

Forma wypłaty
 • przelew na rachunek podmiotu wskazanego przez kredytobiorcę zgodnie
  z przedstawionymi fakturami lub innymi zleceniami płatniczymi wystawionymi po dacie złożenia wniosku o kredyt
 • przelew na rachunek bieżący kredytobiorcy, na realizację płatności wynikających
  z działalności gospodarczej
 • gotówkowo w kasie banku
Rozliczenie kredytu
 • kredytobiorca może wykorzystać do 40% kwoty kredytu na sfinansowanie zakupów dokonanych w okresie 2 miesięcy przed dniem zawarcia umowy o kredyt, a pozostałą część na zakupy dokonane po dniu zawarcia umowy o kredyt
 • kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem w okresie 2 miesięcy od dnia pobrania środków pochodzących z kredytu, fakturami VAT lub innymi dowodami kupna – sprzedaży
 • w przypadku klientów o pozytywnej historii współpracy z Bankiem,  wymagane jest udokumentowanie prawidłowego wykorzystania jedynie 80% kwoty kredytu