Dlaczego warto?

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb  gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały
 • istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
 • możesz wybrać okres kredytowania
 • możesz ustalić wysokość wkładu własnego
 • Ty decydujesz, czy chcesz, by kredyt został wypłacony jednorazowo, czy w transzach
 • masz wybór, czy spłacisz kredyt w ratach czy jednorazowo
 • zabezpieczany jest hipoteką na gruntach rolnych

Warunki i korzyści

1
długi okres kredytowania
2
wysokie kwoty kredytu
3
spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
4
istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

Informacje dodatkowe

Kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego  jest ustalana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego
Okres kredytowania
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup gruntów rolnych, budowa budynków inwentarskich  lub magazynowych)
 • Karencja w spłacie kapitału do 2 lat od dnia podpisania umowy kredytowej lub w przypadku inwestycji dotyczącej przedsięwzięcia budowlanego – do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji finansowanej przez Bank (dostosowywana do rodzaju przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego)
Przeznaczenie kredytu
 • zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich
 • refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach
Warunki udzielenia
 • prowadzenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • spełnianie warunków otrzymania dopłat bezpośrednich
 • zawarcie umowy o kredyt
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
Rozliczenie kredytu

kredyt celowy wymaga udokumentowania wykorzystania 80% tej kwoty w terminie
3 miesięcy od dnia pobrania środków

Forma i sposób wypłaty

wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie
środków na wskazany rachunek jako zapłata za faktury, rachunki wystawione
po dacie złożenia wniosku o kredyt, z uwzględnieniem możliwości refinansowania, przy zachowaniu zasady, że kolejna transz realizowana jest po udokumentowaniu/ rozliczeniu poprzedniej. Dopuszcza się wypłatę kredytu w formie gotówkowej.

Wkład własny
 • 15% wartości finansowanego majątku trwałego
 • 10% jeżeli kredyt zostanie przeznaczony wyłącznie na zakup gruntów i w całości zostanie zabezpieczony wpisem hipoteki na użytkach rolnych