Dlaczego warto?

 • planujesz zakup gruntów rolnych – ten kredyt dla dla Ciebie!

Warunki i korzyści

1
długi okres kredytowania
2
wysokie kwoty kredytu
3
spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
4
istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

Informacje dodatkowe

Dla kogo?
 • podmioty prowadzące lub rozpoczynające działalność rolniczą
Przeznaczenie kredytu
 • zakup gruntów rolnych
 • możliwość wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości zabudowanych, lasów, trwałych użytków zielonych (łąk, pastwisk), plantacji wieloletnich, itp. w przypadku jeżeli stanowią wraz z gruntami rolnymi jedno przedsięwzięcie
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na ww. zakupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • zniesienie współwłasności
Kwota kredytu

 

do 90% wartości nakładów inwestycyjnych i jednocześnie nie więcej niż:

1)       iloczyn średniej ceny rynkowej nieobciążonych użytków rolnych* zgodnie ze wskazaną w wypisie z rejestru gruntów klasą gruntu i rodzajem użytku, w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS i wielkości powierzchni nabywanych użytków rolnych,

2)       wartość budynków i innych naniesień wynikająca z wyceny rzeczoznawcy, polisy ubezpieczeniowej budynków**

lub

80% wartości nabywanych nieobciążonych użytków rolnych*, liczonych wg wyceny rynkowej/cen transakcyjnych**

 

*kwotę wyliczamy pomniejszając obciążenia wynikające z KW;  dopuszczalnymi obciążeniami są służebność drogi koniecznej i gruntowej na rzecz dostawców mediów oraz obciążenia na rzecz banku kredytującego wg stanu na dzień analizy oraz prawo pierwokupu KOWR

** w przypadku braku możliwości dokonania niezależnej wyceny – Bank akceptuje wycenę KOWR

Okres kredytowania
 • do 20 lat
Wkład własny
 • 10% lub 20% – w zależności od metody określenia kwoty maksymalnej
Wypłata kredytu
 • jednorazowo lub w transzach,
 • przelew środków na wskazany przez kredytobiorcę rachunek jako zapłata za faktury,
 • rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przy zachowaniu zasady, że kolejna transz realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej, z uwzględnieniem możliwości refinansowania
Karencja w spłacie kapitału
 • do 18 miesięcy
 • możliwość zastosowania odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy w każdym 10-letnim okresie kredytowania