PROMOCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY

Okres składania wniosków o kredyt: od dnia 01.05.2024r. do dnia 31.12.2024r.;

Oprocentowanie kredytu zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 6M z dnia złożenia wniosku o kredyt i stałej marży Banku w wysokości 1,95 p.p. Oprocentowanie kredytu obliczone w pierwszym okresie odsetkowym będzie obowiązywało do końca półrocza kalendarzowego danego roku, w którym złożono wniosek o kredyt. Zmiana oprocentowania następuje w okresach półrocznych tj. 01.01, 01.07 każdego roku. Stopa oprocentowania dla kolejnych okresów oprocentowania zmiennego zostaje ustalona z zastosowaniem stawki WIBOR 6M określonej na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania;

Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu:  0%.

Więcej informacji uzyskasz u doradców w placówkach Banku.

Warunki i korzyści

1
atrakcyjne oprocentowanie
2
0% prowizji przygotowawczej
3
elestyczny harmonogram spłaty
4
przedterminowa spłata kredytu, w każdym czasie i bez opłat

Informacje dodatkowe

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,12%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 366 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 835 641,85 zł, oprocentowanie zmienne  7,83% w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 469 641,85 (w tym: prowizja wstępna płatna ze środków własnych kredytobiorcy 50,00 zł, prowizja przygotowawcza 0,00 zł odsetki 469 422,85 zł, koszty związane z ustanowieniem oraz zwolnieniem hipoteki 169,00 zł (opłata PCC 19,00 zł, zaświadczenie z Banku dotyczące udzielenia kredytu 50,00 zł oraz zaświadczenie z Banku zezwalające na wykreślenie hipoteki 100,00 zł), spłata kredytu w 299 miesięcznych ratach równych w wysokości po 2 785,26 zł każda oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 2 630,11 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.04.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

informacje dodatkowe:

  1. Całkowita kwota kredytu wypłacona jednorazowo,
  2. Brak karencji w spłacie kapitału kredytu,
  1. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztów ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości.
  2. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  3. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  4. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek, które musisz spłacić, a tym samym – zmiany wysokości kwoty Twojego zadłużenia.
  5. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz dokonanej przez Bank oceny ryzyka kredytowego.