Dlaczego warto?

 • otrzymasz środki na bieżącą działalność
 • decydujesz czy kredyt ma być wypłacony jednorazowo, czy w transzach
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • dogodne formy zabezpieczeń

Informacje dodatkowe

Dla kogo?
 • podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą
 • podmioty prowadzące działalność rolniczą
Przeznaczenie kredytu
 • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług;
 • VAT
 • spłata kredytów obrotowych w innych bankach (nie wymaga udokumentowania wykorzystania)
 • w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – również budowa/ refinansowanie kosztów realizacji budowy nieruchomości na sprzedaż
Kwota kredytu

zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:

 • efektywności działalności gospodarczej
 • wysokości i częstotliwości obrotów
 • poziomu zdolności kredytowej
 • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych
 • rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
Okres kredytowania

do 36 miesięcy

Sposób wypłaty kredytu
 • przelew na rachunek podmiotu wskazanego przez kredytobiorcę zgodnie z przedstawionymi fakturami lub innymi zleceniami płatniczymi
 • przelew na rachunek bieżący kredytobiorcy, na realizację płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej
 • gotówkowo w kasie banku
Rozliczenie kredytu
 • kredyt celowy wymaga udokumentowania wykorzystania 80% tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków
 • w przypadku finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego kredytem w wysokości powyżej 5 mln PLN, kredytobiorca zobligowany jest zawrzeć na swój koszt, indywidualną, trójstronną umowę Project Monitora z firmą z listy podmiotów zatrudniających lub współpracujących z rzeczoznawcami majątkowymi, rekomendowanych przez Bank, wykonującą w imieniu Banku rolę nadzorcy nad realizacją finansowanej inwestycji; w przypadku kredytów udzielanych w kwotach niższych lub w ramach konsorcjum obowiązek musi wynikać z decyzji kredytowej