Dlaczego warto?

 • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb związanych z inwestycjami w majątek trwały
 • istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału
 • możesz wybrać okres kredytowania
 • możesz ustalić wysokość wkładu własnego
 • Ty decydujesz czy chcesz, by kredyt został wypłacony jednorazowo, czy w transzach
 • masz wybór czy spłacisz kredyt w ratach czy jednorazowo

Warunki i korzyści

1
długi okres kredytowania
2
wysokie kwoty kredytu
3
spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
4
istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

Informacje dodatkowe

Kwota kredytu

wyznaczana jest w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 • ocenę zdolności kredytowej
 • proponowane zabezpieczenie
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia
 • poziom ryzyka kredytowego
Okres kredytowania

do 20 lat

Przeznaczenie kredytu
 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego refinansowanie w/w nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach
 • w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich /zadań inwestycyjnych:
  • refinansowanie kosztów realizacji budowy nieruchomości na wynajem
  • zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby kolejnych przedsięwzięć deweloperskich /zadań inwestycyjnych
  • zakup/budowa nieruchomości na wynajem

Kredytowaniu podlega wartość netto nakładów inwestycyjnych, a w przypadku kredytobiorców, którzy nie są płatnikami VAT wartość brutto

Warunki udzielenia
 • posiadanie rachunku bieżącego w BS Kostrzyn (nie dotyczy kredytów w konsorcjum, gdzie BS Kostrzyn jest BU)
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku – nie dotyczy spółki celowej)
 • posiadanie zdolności kredytowej, przy czym w przypadku przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych – ocenie podlega zdolność kredytowanej nieruchomości do generowania dochodów zapewniających prawidłową obsługę zadłużenia
 • zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
Rozliczenie kredytu

Kredyt celowy wymaga udokumentowania wykorzystania 80% tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków

Forma i sposób wypłaty
 • jednorazowo lub w transzach, przez przekazanie środków na wskazany przez kredytobiorcę rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/ rozliczeniu poprzedniej, z uwzględnieniem możliwości refinansowania. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej;
 • w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie w transzach uruchamianych w miarę postępu robót
Wkład własny
 • 20% nakładów inwestycyjnych
 • 25% nakładów inwestycyjnych w przypadku kredytowania przedsięwzięć deweloperskich/zadań inwestycyjnych

jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami Rekomendacji S

Warunku wnoszenia udziału własnego nie stosuje się w przypadku spłaty kredytów inwestycyjnych w innych bankach