Możesz skorzystać  z Gwarancji bankowej jako  wygodnego instrumentu wsparcia rozwoju Twojego gospodarstwa oraz utrzymania dobrych relacji z kontrahentami. Podstawowe rodzaje gwarancji to:

  • zabezpieczenie wadium przetargowego,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady,
  • spłaty kredytu.

Twoje korzyści:

  • zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta,
  • atrakcyjne warunki udzielenia gwarancj.

Informacje dodatkowe

Przeznaczenie

zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta

Kwota gwarancji

wynika ze złożonego zlecenia, ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji.

Maksymalny okres ważności gwarancji

do 72 miesięcy