Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


NASZ BANK
HISTRORIA BANKU
Tradycje spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej na terenie Kostrzyna sięgają drugiej połowy XIX wieku. 8 września 1867 z inicjatywy dr Paczkowskiego przy współudziale ks. Rzeźnickiego i ks. A. Szamarzewskiego, zawiązała się "Spółka pożyczkowa dla Miasta Kostrzyna i Okolicy". Po pięciu latach działalności, w 1872 roku, Spółka liczyła 221 członków. Ze sprawozdania Związku Spółek Zarobkowych w Wielkim Księstwie Poznańskim i w Prusach Zachodnich z 1887 roku wynika, że ówcześnie członkami Spółki były 292 osoby, z tego 213 "oddanych" rolnictwu, 55 przemysłowi i 24 innym zawodom. Zarząd stanowili: Andrzej Koperski (dyrektor), Michał Konieczny (kontroler) i Antoni Niklewski (podskarbi). Dziewięcioosobową Radę Nadzorczą tworzyli: Jan Chmielewski - prezes, Józef Borkowski - wiceprezes, Piotr Świerkowski - sekretarz oraz członkowie: Łukasz Trębczyński, Stanisław Średziński, Wojciech Markiewicz, Wincenty Jakubowski, Teofil Markiewicz i Walenty Mizerski. Organem Spółki były w tym czasie "Orędownik" i "Posener Zeitung". Od 2 kwietnia 1871 roku Spółka kostrzyńska należała o Związku Spółek Zarobkowych i była akcjonariuszem Banku ZSZ. Ze sprawozdania wynika, że była rentowna, nie notowała żadnych strat. Pod koniec lat 80-tych XIX wieku Spółka przekształciła się w "Bank Ludowy w Kostrzynie". Rozwój działalności Banku zahamowany został przez wybuch I wojny światowej.

Źródło: Spółdzielczość Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Wydawnictwo Czarno-Biała Bydgoszcz 2000.
WŁADZE BANKU
Rada Nadzorcza
 • Suchorski Bernard - Przewodniczący
 • Graczyk Andrzej - Z-ca Przewodniczącego
 • Kantorska Irena - Sekretarz
 • Chromiński Jan - Członek
 • Karalus Rafał - Członek
 • Korcz Zbigniew - Członek
 • Pielak Andrzej - Członek
 • Szczepański Andrzej - Członek

Zarząd Banku
 • Nowak Jolanta - Prezes Zarządu
 • Żołyńska-Łoza Agnieszka - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Główny Księgowy
 • Hodała Monika - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
POLITYKA BANKU
Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczym w Kostrzynie

Politykę Ładu Korporacyjnego stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

   Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kostrzynie o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wvdanych przez Komisię Nadzoru Finansowego


Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Polityka informacyjna Banku określa: zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji i Polityki informacyjnej Banku.

   Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji BS Kostrzyn podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2021
   Zasady dostępu do informacji podlegajacych ujawnieniu w BS Kostrzyn
   Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia "Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji BS Kostrzyn podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2021"
   Uchwała Zarządu Banku w sprawie zatwierdzenia "Ujawnienia informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji BS Kostrzyn podlegających ogłoszeniu według stanu na 31 grudnia 2021"


System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru i profilu ryzyka i skali działalności Banku. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i Stanowisko ds. zgodności.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skuteczności.
Komitet audytu monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, w tym rekomenduje zlecenia przeprowadzenia dodatkowych badań przez Spółdzielnię Spółdzielczy System Ochrony SGB w szczególności w obszarze technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony (poziomach). Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem, powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez Bank. Komórki pierwszej linii obrony odpowiedzialne są za projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, w szczególności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku oraz zgodności postępowania z regulacjami.
Na drugą linię obrony składa się: zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach, niezależnie od operacyjnego zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, tj. Stanowisko ds. zarzadzania ryzykiem i analiz; Stanowisko ds. księgowych; Główny księgowy; Stanowisko ds. zgodności; Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Druga linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie bieżące przyjętych mechanizmów kontrolnych, przeprowadzanie pionowych testów mechanizmów kontrolnych, ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych, matryce funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz raportowanie o tych nieprawidłowościach.
Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB. Audyt wewnętrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnętrznej.


Zobacz pełny opis systemu kontroli wewnętrznej:

   System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie - cały dokumentSprawozdanie Zarządu z działalności Banku

Zarząd Banku realizując postanowienia zawarte w § 27 Statutu Banku oraz art. 49 Ustawy o rachunkowości przedkłada sprawozdanie z działalności.

   Sprawozdanie finansowe za rok 2021
   Sprawozdanie Zarządu z działalności BS Kostrzyn za rok 2021
   Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego
   Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego BS Kostrzyn
   Ocena stosowania polityki ładu korporacyjnego w BS Kostrzyn
   Informacja o przedsiębiorcach wykonujących czynności na rzecz BS Kostrzyn
     PARTNERZY
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2011
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE