STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


OFERTA PRODUKTOWA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów Bank Spółdzielczy w Kostrzynie przygotował ofertę produktów i usług dostosowaną do Państwa potrzeb depozytowych i kredytowych. Uwzględniając strukturę podmiotową naszych obecnych i przyszłych Klientów oferujemy między innymi:
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (OSOBY FIZYCZNE)
 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy - indywidualny, wspólny
 • Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy SENIOR - dla osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe
 • Rachunek "dla młodych"
 • Konto STANDARD z pakietem
 • Karty bankomatowe - debetowe, przedpłacone, z odroczonym terminem płatności typu "charge"
 • Karty kredytowe
 • Karty zbliżeniowe
 • Terminowe rachunki oszczędnościowe
 • Internet Banking
 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt okazjonalny
 • Kredyt mieszkaniowy
 • Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
DLA ROLNIKÓW
 • Rachunek bieżący - podstawowy, pomocniczy
 • Karty bankomatowe - debetowe, przedpłacone, z odroczonym terminem płatności typu "charge"
 • Terminowe rachunki oszczędnościowe
 • Internet Banking
 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt okazjonalny
 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt na działalność rolniczą
 • Kredyt unijny SGB
 • Kredyt preferencyjny
 • "Agrokredyt" na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI
 • Rachunek bieżący - podstawowy, pomocniczy
 • Karty bankomatowe - debetowe, przedpłacone, z odroczonym terminem płatności typu "charge"
 • Terminowe rachunki oszczędnościowe
 • Internet Banking
 • Kredyt gotówkowy
 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt obrotowy - w rachunku bieżącym, w rachunku kredytowym
 • Kredyt na działalność gospodarczą
PONADTO OFERUJEMY
 • Promocyjne lokaty oszczędnościowe SGB - z udziałem w losowaniu nagród
 • Zestawy do podpisu elektronicznego
  Uwaga: aby skrócić czas oczekiwania na realizację zamówienia, składając wniosek poprzez stronę KIR, jako miejsce odbioru można wskazać placówkę banku. Wymaganą dokumentację należy wypełnić samodzielnie poprzez Internet i wskaząć Bank Spółdzielczy w Kostrzynie jako punkt odbioru. Odbiór certyfikatu możliwy jest w Oddziałach w Kostrzynie oraz Nekli.
 • Zastrzeganie dokumentów utraconych w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
 • Realizację bieżących opłat powszechnych (np. energia, gaz, woda, itp.) w Kasie Banku
 • Pośrednictwo w zakupie terminali do kart płatniczych
DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI
Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny, pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w oddziale Banku prowadzącym Państwa rachunek. Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o następującej treści:

"1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza."

Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym jeżeli dyspozycja została już złożona, przypominamy o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY !


Centrala Banku,
Oddział w Kostrzynie

Stanowisko Operacyjno-Rachunkowe
lub pod numerem telefonu:
(61) 8970-424, (61) 8970-428

Oddział w Nekli
Stanowisko Operacyjno-Rachunkowe
lub pod numerem telefonu:
(61) 4373-437, (61) 4373-438Centrala Banku,
Oddział w Kostrzynie

Stanowisko kredytów i spraw członkowskich
lub pod numerem telefonu:
(61) 8970-427, (61) 8970-433

Oddział w Nekli
Stanowisko kredytów i spraw członkowskich
lub pod numerem telefonu:
(61) 4373-439, (61) 4373-440

Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2011
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE