Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


DANE DO ROZLICZEŃ
NIP: 786-000-52-71
Regon: 000506113


Kod SWIFT SGB-Banku S.A.: GBWCPLPP
NASZ BANK
HISTRORIA BANKU
Tradycje spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej na terenie Kostrzyna sięgają drugiej połowy XIX wieku. 8 września 1867 z inicjatywy dr Paczkowskiego przy współudziale ks. Rzeźnickiego i ks. A. Szamarzewskiego, zawiązała się "Spółka pożyczkowa dla Miasta Kostrzyna i Okolicy". Po pięciu latach działalności, w 1872 roku, Spółka liczyła 221 członków. Ze sprawozdania Związku Spółek Zarobkowych w Wielkim Księstwie Poznańskim i w Prusach Zachodnich z 1887 roku wynika, że ówcześnie członkami Spółki były 292 osoby, z tego 213 "oddanych" rolnictwu, 55 przemysłowi i 24 innym zawodom. Zarząd stanowili: Andrzej Koperski (dyrektor), Michał Konieczny (kontroler) i Antoni Niklewski (podskarbi). Dziewięcioosobową Radę Nadzorczą tworzyli: Jan Chmielewski - prezes, Józef Borkowski - wiceprezes, Piotr Świerkowski - sekretarz oraz członkowie: Łukasz Trębczyński, Stanisław Średziński, Wojciech Markiewicz, Wincenty Jakubowski, Teofil Markiewicz i Walenty Mizerski. Organem Spółki były w tym czasie "Orędownik" i "Posener Zeitung". Od 2 kwietnia 1871 roku Spółka kostrzyńska należała o Związku Spółek Zarobkowych i była akcjonariuszem Banku ZSZ. Ze sprawozdania wynika, że była rentowna, nie notowała żadnych strat. Pod koniec lat 80-tych XIX wieku Spółka przekształciła się w "Bank Ludowy w Kostrzynie". Rozwój działalności Banku zahamowany został przez wybuch I wojny światowej.

Źródło: Spółdzielczość Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. Wydawnictwo Czarno-Biała Bydgoszcz 2000.
WŁADZE BANKU
Rada Nadzorcza
 • Suchorski Bernard - Przewodniczący
 • Graczyk Andrzej - Z-ca Przewodniczącego
 • Kantorska Irena - Sekretarz
 • Chromiński Jan - Członek
 • Karalus Rafał - Członek
 • Kołodziejewska Ewa - Członek
 • Korcz Zbigniew - Członek
 • Pielak Andrzej - Członek
 • Szczepański Andrzej - Członek

Zarząd Banku
 • Nowak Jolanta - Prezes Zarządu
 • Żołyńska-Łoza Agnieszka - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Główny Księgowy
 • Hodała Monika - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
PLACÓWKI BANKU
Centrala Banku w Kostrzynie, Oddział w Kostrzynie godziny otwarcia
  poniedziałek - 8:00 - 17:00
  wtorek - czwartek - 8:00-15:00
  piątek - 8:00 - 17:00

  bankomat - 24 godz.

Oddział w Nekli godziny otwarcia
  poniedziałek - 7:45 - 16:45
  wtorek - piątek - 7:45-14:30


  bankomat - 24 godz.

pozostałe bankomaty
  ul. Wrzesińska 5, 62-025 Kostrzyn - 24 godz.
  (przy markecie Biedronka)

  ul. Kościelna 1, Siekierki Wielkie, 62-025 Kostrzyn - 24 godz.
  (przy Aptece Lawendowej)

  ul. Wiosny Ludów 2a, 62-330 Nekla - 24 godz.
  (przy markecie Biedronka)
POLITYKA BANKU
Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczym w Kostrzynie

Politykę Ładu Korporacyjnego stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

   Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Oświadczenie Zarządu BS Kostrzyn o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanego przez KNF


Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kostrzynie

Polityka informacyjna Banku określa: zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji i Polityki informacyjnej Banku.

   Zasady dostępu do informacji podlegających ujarvnianiu w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie
   Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., część ósma według stanu na 31.12.2016 r.


Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku

Zarząd Banku realizując postanowienia zawarte w § 27 Statutu Banku oraz art. 49 Ustawy o rachunkowości przedkłada sprawozdanie z działalności.

   Sprawozdanie finansowe za rok 2016
   Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kostrzynie za rok 2016
   Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport z badania sprawozdania finansowego
   Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Ocena stosowania polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
   Raport z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kostrzynie za rok 2016
   Informacja o przedsiębiorcach wykonujących czynności na rzecz Banku Spółdzielczego w Kostrzynie


     PARTNERZY
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2011
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE